Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Όργανα Διοίκησης

  1. Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι:

α) Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

  1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο ανατίθεται ο τομέας της Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρό του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση της Κοσμητείας. Με την ίδια απόφαση της Κοσμητείας ορίζεται και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Σχολής στο Συμβούλιο.
  2. Ως μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, οι οποίοι κατά προτίμηση διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και πείρα στην οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Τα μέλη του Συμβουλίου αντιπροσωπεύουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τριετής.
  3. Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται Διευθυντής Επιμόρφωσης, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη. Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου με εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του. Η θητεία του είναι παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.
  4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του προεδρεύοντος σε συνεργασία με τον υπάλληλο στον οποίον έχει ανατεθεί η διοικητική υποστήριξη του Κέντρου.