Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Διαδικασία Υποβολής Προγράμματος

Ο παρών σύνδεσμος απευθύνεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ή Θερινού/Χειμερινού Σχολείου.

Για να υποβάλετε πρόταση υλοποίησης προγράμματος στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ, συνιστούμε να μελετήσετε αρχικά τον Κανονισμό Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ.

Οι προτάσεις αποστέλλονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων του ΕΛΜΕΠΑ.

  • Επιλέξτε «Υποβολή» από το μενού «Υποβολή Πρότασης»
  • Συνδεθείτε στην σελίδα επιλέγοντας Είσοδος με κωδικούς taxisnet.
  • Συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται.
  • Ανεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Αποθηκεύστε και κάντε οριστική υποβολή της αίτησής σας.

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα:

Οδηγός Σπουδών Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πλήρης Κανονισμός Σπουδών

Πλήρης Κανονισμός Σπουδών Θερινό/Χειμερινό Σχολείο

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

Περίγραμμα Μαθήματος

 Επίσης, επισυνάπτεται αρχείο με το ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βασικά σημεία της διαδικασίας υποβολής προγράμματος και για το προσωπικό (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και Εκπαιδευτές)

Τα ανώτατα όρια αντιμισθίας καθαρίζονται από τον Κανονισμό Αποδοχών του ΕΛΜΕΠΑ (ΦΕΚ 6371Β/15.12.2022)