Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών

1. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ

 To Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Το Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με την με αρ. 97652/Ζ1/13-06-2018 (ΦΕΚ 2698/τ. Β΄/09-07-2018) απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με βάση και τον Εσωτερικό του Κανονισμό & τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΒ΄ του νόμου 4957/2022.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 120 του ν.4957/2022), στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

2. Εκπαιδευτές προγραμμάτων

Ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης δύναται να απασχοληθούν:

 α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής,

 β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

 γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΕΛΜΕΠΑ,

 δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

 ε) οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου του Πανεπιστημίου

 3. Μητρώο Εκπαιδευτών

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΛΜΕΠΑ διατηρεί Μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ) όπως αναφέρονται παραπάνω.  

Στο Μητρώο Εκπαιδευτών δύναται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, κατόπιν υποβολής αίτησης και αξιολόγησής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Ειδικότερα, απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το θεματικό πεδίο για το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση ή σε περίπτωση μη συναφούς βασικού τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται, επιπρόσθετα, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το θεματικό πεδίο που αναγράφεται στην αίτηση. Εφόσον απαιτείται από το νόμο, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων.

4. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ:

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: https://kedivim.hmu.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά:

α) προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας,

β) στοιχεία για τους τίτλους σπουδών,

γ) την επαγγελματική εμπειρία,

δ) τη διδακτική εμπειρία σε ενήλικες, καθώς και

ε) στοιχεία για άλλες πιστοποιήσεις.

Η αίτηση συνοδεύεται από ψηφιακά αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.

Επίσης, ο αιτών δηλώνει ένα ή περισσότερα από τα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμεί να ενταχθεί.

  1. Η υποβολή της αίτησης αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι:

Α) τα υποβληθέντα στοιχεία για την εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών είναι αληθή και ακριβή, 

Β) ο αιτούντας αποδέχεται τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου και

Γ) ο αιτούντας αποδέχεται την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

  1. Αξιολόγηση της αίτησης 

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης εξετάζει την αίτηση και σε περίπτωση που δεν είναι πλήρης τότε ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη συμπληρωματική υποβολή στοιχείων εντός τεσσάρων (4) ημερών. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής εισηγείται στο Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση έγκρισης, οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών και κατατάσσονται σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου ανάλογα με τα προσόντα τους και την επιστημονική τους εξειδίκευση.

  1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών εκδίδεται Βεβαίωση η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες μέσω email .

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΛΜΕΠΑ δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

5. Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν με την αίτηση είναι:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

γ) Τίτλοι Σπουδών

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας

ε) Αποδεικτικά γνώσης χρήσης Η/Υ

στ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

ζ) Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες

η) Πιστοποιήσεις ως εκπαιδευτής ενηλίκων

Επισήμανση:

  • Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον επιμορφωτικό φορέα, το αντικείμενο της επιμόρφωσης ή της κατάρτισης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης, τη διάρκειά της σε ώρες (τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ώρες) καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση το συγκεκριμένο δικαιολογητικό επιμόρφωσης δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα από όπου θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και το διάστημα απασχόλησης, καθώς και το είδος της εργασιακής σχέσης.
  • Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται, επίσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει και για την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. Θεματικά πεδία

Τα θεματικά πεδία για τα οποία θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι είναι τα παρακάτω:

 1) Εκπαίδευση,

 2) Γεωπονία,

 3) Διοίκηση και Οικονομία,

 4) Μηχανική,

 5) Υγεία,

 6) Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική,

 7) Υπηρεσίες,

 8) Δια Βίου Συμβουλευτική.

7. Αμοιβές Εκπαιδευτών

Για την απασχόλησή τους σε προγράμματα που διαχειρίζεται το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλες οι κατηγορίες εκπαιδευτών αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους των έργων/προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή από τους πόρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το ύψος της αμοιβής κάθε εκπαιδευτή καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την υπό στοιχεία 8588/Φ20/01.12.2022 απόφαση του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ που αφορά στον «Κανονισμό Αποδοχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την παροχή διδακτικού έργου» (Β’ 6371). Το σύνολο των αποδοχών κάθε εκπαιδευτή από τη συμμετοχή του σε έργα/προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

8. Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 Οι εκπαιδευτές συνεργάζονται με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, αναρτούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του, εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία της εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιολογούν τις εργασίες των εκπαιδευομένων, προετοιμάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και την ολοκληρώνουν, υποστηρίζουν ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιλύουν κάθε πιθανό πρόβλημα στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία ενημερώνουν άμεσα τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτών στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου ενώ οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.