Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Πολιτική Ποιότητας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πολιτική Ποιότητας

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες ακαδημαϊκές πρακτικές. Διαχέεται σε όλους τους τομείς δράσης του Κέντρου και πραγματοποιείται με τη θεσμοθέτηση, την αναμόρφωση, και τoν επανασχεδιασμό των στόχων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει τη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης/επιμόρφωσης σε σύγχρονα πεδία της επιστήμης, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, συμμορφώνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που αποδεικνύουν και διασφαλίζουν

  • την άρτια οργάνωση και υψηλή ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου,
  • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογή καλών πρακτικών και διεθνών προτύπων,
  • τον έλεγχο της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτών,
  • την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευόμενους,
  • την παρακολούθηση και επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας,
  • την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Η Πολιτική Ποιότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Κέντρου και υποστηρίζεται από το Συμβούλιο του Κέντρου, το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και τον Δ/ντή Επιμόρφωσης. Επιπλέον, η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται μέσω της ενημέρωσης των εκπαιδευομένων, μέσω των επαφών με φορείς της αγοράς καθώς και μέσω εκδηλώσεων, ημερίδων ή άλλων δράσεων που δύναται να διοργανώνει το Κέντρο. Η  Πολιτική επανεξετάζεται/τροποποιείται με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Η εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρησή της, γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν με την ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και συγκεκριμένα, το Πληροφοριακό Σύστημα Αποτίμησης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://kedivim.hmu.gr/