Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κατευθύνσεις

Κατευθύνσεις

Εκπαίδευση

Γεωπονία

Διοίκηση και Οικονομία

Μηχανική

Υγεία

Μουσική, Τεχνολογία και Ακουστική

Υπηρεσίες

Δια Βίου Συμβουλευτική