Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δύναται να αναπτύσσονται μεμονωμένα από το προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή άλλες δομές του, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νομοθεσία.

Τα εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΛΜΕΠΑ έχουν ως κύριο στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να ενισχυθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των εκπαιδευομένων και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.