Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Διαδικασία Γίνε Εκπαιδευτής

Βάσει του ν. 4957/2022, στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτών.

Ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

  1.  μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,
  2.  ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,
  3.  μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΕΛΜΕΠΑ,
  4.  επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,
  5.  εκπαιδευτές του Μητρώου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΛΜΕΠΑ. (Στο Μητρώο εγγράφονται ως εκπαιδευτές φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).

Το Μητρώο παραμένει διαρκώς ανοικτό σε νέες αιτήσεις.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων του ΕΛΜΕΠΑ.

  1. Επιλέξτε από το μενού «Γίνε Εκπαιδευτής / Διαδικασία».
  2. Συνδεθείτε στην σελίδα επιλέγοντας Είσοδος με κωδικούς taxisnet.
  3. Συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται.
  4. Ανεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  5. Αποθηκεύστε και κάντε οριστική υποβολή της αίτησής σας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ

Μητρώο Εκπαιδευτών