Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Εκπαιδευομένων

Προοίμιο

Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Εκπαιδευομένων, εγκρίθηκε με την με Αρ. 8/Θ4/20-09-2023 απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΛΜΕΠΑ και τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Όλα τα μέλη που εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οφείλουν να έχουν μελετήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, τον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και να είναι ενήμεροι/ενήμερες για αποφάσεις του Συμβουλίου του Κέντρου που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του.

Σκοπός

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ο παρών Κανονισμός απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες του Κέντρου και αποσκοπεί στην επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας ή προβλήματος προκύψει κατά τη διάρκεια της φοίτησης ή αλληλεπίδρασης τους με τα μέλη του εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού του Κέντρου, με τρόπο άμεσο, δίκαιο και διαφανή και βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας.

Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων

Για την επίλυση οποιουδήποτε παραπόνου ή ένστασης, ο εκπαιδευόμενος/η εκπαιδευόμενη οφείλει να έχει επιδιώξει την επίλυσή του, απευθυνόμενος στον εμπλεκόμενο ή στις υπηρεσίες, καλοπροαίρετα και με ειλικρινή διάθεση επίλυσής του. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε ο εκπαιδευόμενος/η υποβάλει γραπτό αίτημα μέσω του «Εντύπου Υποβολής Παραπόνων». Βασική προϋπόθεση για την εξέταση ενός παραπόνου ή μιας ένστασης είναι ότι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του «Εντύπου Υποβολής Παραπόνων», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ αλλά και στη Γραμματεία του Κέντρου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που διαπιστώθηκε το πρόβλημα.

Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, υποβάλλεται το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» στη Γραμματεία του Κέντρου και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:
  • Το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» πρέπει να είναι επώνυμο
  • Το παράπονο ή ένσταση πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά, με σαφήνεια, ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα, να μην περιέχει ύβρεις, συκοφαντικό ή ψευδές περιεχόμενο ή απρεπείς χαρακτηρισμούς
  • Εάν παρέλθει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών, τότε το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να το εξετάσει.
  • Μετά την υποβολή του «Έντυπου Υποβολής Παραπόνων», ο Διευθυντής Επιμόρφωσης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση/διερεύνηση του παραπόνου ή ένστασης, είτε αφορά σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα είτε γενικότερα στη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Για την εξέταση του παραπόνου ή της ένστασης, το σχετικό κείμενο γνωστοποιείται στον αναφερόμενο ώστε να εκθέσει τις απόψεις του/της.
  • Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση/διερεύνηση του προβλήματος (π.χ. ακρόαση του εκπαιδευόμενου/ης ή/και των εμπλεκομένων, συνδρομή κάποιου μέλους του Συμβουλίου) ή παραπέμπει το παράπονο/ένσταση σε Συνεδρίαση του Συμβουλίου.
  • Σε περίπτωση επίλυσης, το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνεται σε επόμενη συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη επίλυσης, τότε εισάγεται προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, η απόφαση του οποίου είναι οριστική και δεν δύναται ο εκπαιδευόμενος/η εκπαιδευόμενη να υποβάλει ένσταση. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο εκπαιδευόμενος/η εκπαιδευόμενη ή τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να κληθούν σε ακρόαση για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
  • Σε περίπτωση που κατά́ τη διαδικασία εξέτασης/διερεύνησης του παραπόνου ή ένστασης αποδειχθεί ότι η περιγραφή́ των γεγονότων είναι αναληθής ή συκοφαντική, τότε θα αρχειοθετηθεί και δεν θα εξεταστεί περαιτέρω.

Εντός εύλογου, για τις περιστάσεις, χρόνου ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος/η για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και για πιθανές αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ