Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Soft1 ERP User Level I

Θεματική Κατηγορία: Διοίκηση και Οικονομία

Έναρξη Μαθημάτων: ​Θα ανακοινωθεί

Μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: Θα ανακοινωθεί
 • Περίοδος μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια:
 • Ώρες επιμόρφωσης: 25
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS:
 • Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση συμμετοχής

Η πιστοποίηση δίνεται, στο Ηράκλειο Κρήτης, σε αποκλειστική συνεργασία του OramaLab με την SoftOne Technologies S.A.

 • Επιστημονική ευθύνη: Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, EΛΜΕΠΑ
 • Ακαδημαϊκή ευθύνη: Ιωάννης Πασσάς, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, EΛΜΕΠΑ
 • Αρχικό κόστος: 180,00€

Περιγραφή Προγράμματος

Συνοπτική περιγραφή

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, στα πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΛΜΕΠΑ, με τίτλο «Μηχανογραφημένη Εμπορική διαχείριση Soft1 ERP User Level I» απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου καθώς και σε ενδιαφερόμενους φοιτητές όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση στη χρήση και την εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού της εταιρείας softone το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλο πλήθος λογιστικών γραφείων σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του προγράμματος

Το Soft1 ERP User Level I αποτελεί το βασικό κορμό για την κατανόηση της φιλοσοφίας της εφαρμογής. Το πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως, επικεντρώνεται στη διδασκαλία βασικών γνώσεων όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, θα γίνει ανάλυση του περιβάλλοντος του Soft1 (User Interface), και των βασικών λειτουργικών δυνατοτήτων και εργαλείων στην εμπορική διαχείριση. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν παραδείγματα για την ορθή χρήση θεμελιωδών εργασιών της εφαρμογής, καθώς και θα επεξηγηθούν οι λειτουργίες ορισμένων βασικών εκτυπωτικών που το Soft1 διαθέτει.

Tο εργαστήριο Orama lab του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γαρεφαλάκη Αλέξανδρο αποτελεί το μοναδικό πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο στην Περιφέρεια Κρήτης.

 Ομάδες ενδιαφερομένων

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να έχει ο καταρτιζόμενος για να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Απαιτήσεις συμμετοχής:

 • Καταβολή των διδάκτρων πριν την έναρξη του σεμιναρίου

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα βοηθά τους επιμορφούμενους:

 • Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τους βασικούς χειρισμούς του Soft1.
 • Να μάθουν τα εργαλεία χειρισμού, καθώς και να απόκτησουν γνώση, για την ορθή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής.
 • Να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του Soft1 στο εμπορικό κύκλωμα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση να:

 • Eξοικειώνεται με τις βασικές αρχές και λειτουργίες του, και αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση του. Με τη νέα του αυτή γνώση, είναι σε θέση να συμβάλει στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της γενικής απόδοσης της επιχείρησης.

Τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα είναι:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών και λειτουργιών του SOFT ERP συστήματος.
 • Απόκτηση της ικανότητας αποτελεσματικής χρήσης του SOFT ERP στο πλαίσιο επιχειρηματικών περιβαλλόντων.
 • Εξοικείωση με τον τρόπο ενσωμάτωσης του SOFT ERP στις επιχειρηματικές διαδικασίες για βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας.
 • Δεξιότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μέσω του ERP συστήματος.
 • Ικανότητα συνεργασίας με άλλα μέλη της ομάδας και ενσωμάτωσης του ERP σε διαδικασίες συνεργατικής εργασίας.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση του ERP.

Μεθολογία υλοποίησης του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαίδευση δια ζώσης (στο πιστοποιημένο Εργαστήριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) και εξ αποστάσεως.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται αμέσως διαθέσιμο στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονική μορφή) και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης (Πλατφόρμα Eclass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αποτελείται από
  • Ψηφιακό υλικό για κάθε ενότητα που περιλαμβάνει
   • Πίνακα περιεχομένων
   • Σκοπό της ενότητας
   • Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας
   • Διεξοδική ανάλυση της ενότητας
   • Σύνοψη της ενότητας
   • Επιλεγμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο με συναφές υλικό
   • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με τη συμμετοχή στην εξέταση με

 • χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή Βεβαίωσης Συμμετοχής απαιτούν

 • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης .

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους (αν το επιθυμούν) να συμμετέχουν στις εξετάσεις της εταιρείας SoftOne και να πιστοποιηθούν εφόσον επιτύχουν ποσοστό 70%, και άνω, στις εξετάσεις.

Περίγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 25 ωρών και διαρθρώνεται σε 6 μέρη:

 1. στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν το περιβάλλον και οι χειρισμοί του συστήματος.
 2. στο δεύτερο μέρος θα αναλυθεί η διαχείρηση των εναλλασσόμενων
 3. στο τρίτο μέρος θα αναλυθούν τα Χρηματοοικονομικά
 4. στο τέταρτο μέρος θα αναλυθεί η διαχείριση της αποθήκης
 5. στο πέμπτο μέρος θα αναλυθεί η εμπορική διαχείριση
 6. στο έκτο μέρος θα αναλυθύν οι λοιπές και περιοδικές δραστηριότητες

Ενότητα 1

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στην διαδικασία εισόδου στο Soft1 ERP, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή καθώς και για την πύλη S1 Portal, η οποία λειτουργεί ως κεντρικός χώρος για πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες και πληροφορίες. Επιπλέον θα εξοικιωθούν με τη (System Bar) που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις. Θα μάθουν να περιηγούνται στο μενού της Soft1 που παρέχει ευέλικτες επιλογές για την περιήγηση και την επιλογή λειτουργιών, καθώς και τις ενεργές εργασίες και οι καρτέλες που δίνουν άμεση πρόσβαση σε εκκρεμείς και σημαντικές εργασίες.

Ενότητα 2

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

Ανάλυση και διαχείριση του αρχείου πελατών και χρεωστών, περιλαμβάνοντας την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή πελατών, καθώς και τον έλεγχο των οφειλών και των πιστώσεων. Επιπλέον η συστηματική διαχείριση του αρχείου προμηθευτών και πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης νέων προμηθευτών, της ενημέρωσης των στοιχείων τους και του ελέγχου των οφειλών και πιστώσεων προς αυτούς. Τέλος περιλαμβάνεται η εξερεύνηση των σχετικών εργασιών συναλλασσόμενων, περιλαμβανομένων των συναλλαγών, των τρεχουσών εκκρεμοτήτων, και των αρχείων ιστορικού συναλλαγών. Παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές.

Ενότητα 3

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

Αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές διαδικασίες και εργασίες που συνδέονται με τη διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, προσφέροντας εκτενή επισκόπηση για κάθε σχετικό θέμα. Πιο αναλυτικά αναλύει τις διάφορες μεθόδους εισπράξεων και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πιστωτικών καρτών και αξιογράφων. Παρέχεται εκτενής κάλυψη για τις διαδικασίες εκτέλεσης των συναλλαγών. Επιπλέον περιλαμβάνεται η διαχείριση των εμβασμάτων, περιλαμβάνοντας την καταχώρηση, παρακολούθηση και επιβεβαίωση των σχετικών συναλλαγών. Η διαχείριση των χρηματικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων, ανάλυσης λογαριασμών και πραγματοποίησης χρηματικών πράξεων. Η ανάλυση των ειδικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των χρεοπιστώσεων και άλλων ειδικών χρηματοοικονομικών πρακτικών. Η διαχείριση των αξιογράφων, περιλαμβάνοντας την έκδοση, αποδοχή και καταχώρηση σχετικών συναλλαγών. Η διαχείριση των συμψηφισμών, περιλαμβάνοντας την επισκόπηση, καταχώρηση και ανάλυση των συναλλαγών συμψηφισμού

Ενότητα 4

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

Αυτή η ενότητα καλύπτει τη διαχείριση όλων των πτυχών που σχετίζονται με τα είδη αποθήκης, επιτρέποντας αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων. Η καταγραφή και διαχείριση των ειδών αποθήκης, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, κωδικών, τιμών, και διαθεσιμότητας, για αποτελεσματικό έλεγχο των αποθεμάτων. Η παρακολούθηση και χρήση εναλλακτικών κωδικών για την εύκολη εντοπισμό και ταυτοποίηση των ειδών αποθήκης. Η διενέργεια σχετικών εργασιών σχετικά με τα είδη αποθήκης, όπως η παραγγελία, η παραλαβή, και η ανανέωση των επιπέδων αποθεμάτων. Ο καθορισμός και χρήση των μονάδων μέτρησης για την ακριβή καταγραφή και διαχείριση των ποσοτήτων ειδών αποθήκης.

Ενότητα 5

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

Αυτή η ενότητα καλύπτει την ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών σχετικά με τις αγορές και τις πωλήσεις, προσφέροντας έναν πλήρη και συνεκτικό οδηγό για τις σχετικές διαδικασίες. Η διαχείριση των αγορών περιλαμβάνει την πλήρη διαδικασία, από την καταχώρηση των αναγκών και την επιλογή των προμηθευτών μέχρι την εκτέλεση των παραγγελιών και τον έλεγχο των αποθεμάτων. Η διαχείριση των πωλήσεων περιλαμβάνει την πλήρη διαδικασία, από την καταχώρηση των παραγγελιών, τη διαχείριση των αποθεμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης και την παρακολούθηση των οφειλών.

 Ενότητα 6

Πλήθος ωρών: 5

Αντικείμενο ενότητας:

Αυτή η ενότητα παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για τις επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της αποθήκης, των οικονομικών και των συναλλασσόμενων. Η καταγραφή και διαχείριση των παραστατικών αποθήκης, συμπεριλαμβανομένων των ενδοδιακινήσεων, για τον ακριβή έλεγχο των αποθεμάτων και των εσωτερικών μετακινήσεων. Επιπλέον διδάσκεται ο υπολογισμός των τιμών κόστους ειδών, περιλαμβανομένων των λογιστικών παραγόντων, για την ακριβή αντιστοίχιση των δαπανών καθώς και η δυνατότητα αλλαγής των τιμών πώλησης στο επίπεδο της αποθήκης για την προσαρμογή στις αγοραστικές τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Η διενέργεια εκτυπώσεων σχετικά με την αποθήκη, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων, των παραστατικών ενδοδιακινήσεων και των εκτυπώσεων ελέγχου αποθήκης. Η διενέργεια εκτυπώσεων που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των αναφορών δαπανών. Η διενέργεια εκτυπώσεων που σχετίζονται με τους συναλλασσόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών συναλλαγών και των αποδείξεων πληρωμών.

Η πραγματοποίηση φυσικής απογραφής της αποθήκης για τον έλεγχο των αποθεμάτων και τη διασφάλιση της ακρίβειας των καταγραφών.

Η εφαρμογή κλειδωμάτων ημερομηνιών για τον έλεγχο και τη διαχείριση της χρονικής περιόδου των διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Επικοινωνία:

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ
Website: kedivim@hmu.gr
Τηλ.: 2810379131
e-mail: kedivim@hmu.gr