Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου

Θεματική Κατηγορία: Διοίκηση και Οικονομία

Έναρξη Μαθημάτων: ​Θα ανακοινωθεί

Μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως διδασκαλία

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: Θα ανακοινωθεί​
 • Περίοδος μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια:
 • Ώρες επιμόρφωσης: 60 ώρες
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 2,4 
 • Τύπος πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης αποτελεί η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής​
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χρήστος Λεμονάκης, Αναπλ. Καθηγητής 
 • Αρχικό κόστος: 500,00€

Περιγραφή Προγράμματος

Συνοπτική περιγραφή

Το πρόγραμμα «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου» αποτελεί μια εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο, κατά την οποία θα περιγραφούν συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου, το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και τα βασικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτού εντοπίζονται οι βασικές δεοντολογικές απαιτήσεις για τους εσωτερικούς ελεγκτές και οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο εσωτερικός ελεγκτής και η διαχείρισή τους.

Περιγράφονται βασικοί κύκλοι ελέγχου που αφορούν στα εξής:

(α) κύκλωμα των ταμειακών στοιχείων και χρεογράφων,

(β) κύκλωμα των πελατών και των πωλήσεων,

(γ) κύκλωμα των αγορών και των υποχρεώσεων,

(δ) κύκλωμα των παγίων περιουσιακών στοιχείων και ακινητοποιήσεων.

Τέλος, θα γίνουν αναφορές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ θα προσεγγιστεί και το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.

Σκοπός του προγράμματος

Το παρόν σεμινάριο επικεντρώνεται στον εσωτερικό έλεγχο. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις αρχές, τις μεθοδολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου με χρήση μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνου. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την κατανόηση των προτύπων για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, όπως περιγράφονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Παράλληλα με την ενίσχυση των γνώσεων, το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, στη διενέργεια και διαχείριση εσωτερικών ελέγχων, που περιλαμβάνουν πτυχές όπως η αξιολόγηση κινδύνων, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποβολή εκθέσεων.

Μια σημαντική πτυχή του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου. Εστιάζει στην εμπέδωση μιας ισχυρής αίσθησης δεοντολογίας και επαγγελματισμού μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών, τονίζοντας τη σημασία της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας και της εμπιστευτικότητας στην εργασία τους.

Επιπλέον, το παρόν σεμινάριο παρέχει ευκαιρίες για δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας μια κοινότητα πρακτικής και επιτρέποντας την επαγγελματική ανάπτυξη. Με τη μελέτη περίπτωσης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.

Ομάδες ενδιαφερομένων

Το Πρόγραμμα Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά μέλη/στελέχη εταιριών (μέλη διοικητικού συμβουλίου και μέλη/στελέχη επιτροπών), εκτελεστικά – μη εκτελεστικά/εποπτικά.
 • Υπηρεσιακά στελέχη εταιριών, όπως στελέχη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων, υπηρεσιών τομέων εμπορικής λειτουργίας, κλπ.
 • Στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου εμπορικού τομέα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες της αγοράς (όπως λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κλπ.)
 • Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Οικονομικής & Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να εξειδικευτεί σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα των επιχειρήσεων, εισηγμένων εταιρειών, λειτουργούς δημοτικών υπηρεσιών.

Απαιτήσεις συμμετοχής:

 • Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γνώση Η/Υ, MS Office, Zoom

Κριτήρια επιλογής:

 • Βαθμός Απολυτηρίου/Πτυχίου/Διπλώματος
 • Κατεύθυνση Απολυτηρίου Οικονομίας και Διοίκησης
 • Βαθμός Πτυχίου σε απόφοιτους οικονομικών σχολών

Προϋπηρεσία σε Λογιστήρια, Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικές εργασίες, κλπ

Τόπος/Χώρος υλοποίησης

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), κατά 80% εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και κατά 20% δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν, είτε ασκούν ήδη τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή.

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του προγράμματος βασίζονται στις ικανότητες που αναμένεται να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου υπό καθεστώς κινδύνου (Risk-Based Audit), την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων και την εφαρμογή μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου για τον μετριασμό των κινδύνων, καθώς και την κατανόηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του νομικού της πλαισίου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν τις αρχές και τους μηχανισμούς του εσωτερικού ελέγχου και να εφαρμόζουν σχετικές μεθοδολογίες, να διαθέτουν αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να κατανοούν τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης

Γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι /εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

 1. σχεδιάζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
 2. αναλύουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και να εφαρμόζουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τον μετριασμό των κινδύνων,
 3. κατανοούν την εταιρική διακυβέρνηση και το νομικό της πλαίσιο,
 4. διαθέτουν αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και
 5. βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αναπτύξουν ικανότητες:

 1. στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
 2. την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων και την εφαρμογή μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου για τον μετριασμό των κινδύνων,
 3. την κατανόηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του νομικού της πλαισίου,
 4. τη βελτίωση των αναλυτικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και
 5. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας.

Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι  εκπαιδευόμενοι /εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να:

 1. συνδυάζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν για να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου
 2. εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ζητήματα εταιρικής λειτουργίας
 3. χειρίζονται/ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κατάλληλους μηχανισμούς για τη μείωση του κινδύνου, στο πλαίσιο της εταιρικής διαχείρισης, με τη βοήθεια των λειτουργιών/μεθόδων εσωτερικού ελέγχου
 4. χειρίζονται/ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κατάλληλους μηχανισμούς για τη μείωση του κινδύνου, στο πλαίσιο της εταιρικής διαχείρισης, με τη βοήθεια των λειτουργιών/μεθόδων εσωτερικού ελέγχου
 • Προσδώσει γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Μέθοδος υλοποίησης

Ώρες

Ενότητα 1

1η

Διά ζώσης-Έναρξη προγράμματος

8

Ενότητα 1

1η και 2η

Σύγχρονη εξ αποστάσεως

8

Ενότητα 2

3η-5η

Σύγχρονη εξ αποστάσεως

20

Ενότητα 3

6η

Σύγχρονη εξ αποστάσεως

16

Ενότητα 4

7η

Διά ζώσης-Λήξη Προγράμματος

8

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με τη συμμετοχή στην εξέταση με:

 • χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και
 • εκπόνηση μελέτης εργασίας.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης απαιτούν:

 • να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η μελέτη εργασίας,
 • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης και
 • τη λήψη τελικού βαθμού, τουλάχιστον, 6 στη δεκαβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης.

Περίγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 60 ωρών και διαρθρώνεται σε 4 μέρη:

 1. στο πρώτο μέρος Εισαγωγή και Συστήματα Ελέγχου
 2. στο δεύτερο μέρος Συναλλακτικά κυκλώματα, διάρκειας 20 ωρών
 3. στο τρίτο μέρος Εκθέσεις Ελέγχου και Εταιρική Διακυβέρνηση, διάρκειας 16 ωρών

στο τέταρτο μέρος Μελέτη Περίπτωσης (Case Study), διάρκειας 8 ωρών

 Ενότητα 1

Πλήθος ωρών: 16 ώρες

Αντικείμενο ενότητας:

Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο και τα Συστήματα Ελέγχου

 1. Κατανόηση του τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος και της χρησιμότητας του (8 ώρες)
 2. Κατανόηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων ελέγχου (8 ώρες)

Ενότητα 2

Πλήθος ωρών: 20 ώρες

Αντικείμενο ενότητας:

Συναλλακτικά κυκλώματα

Μεθοδολογία ελέγχου και βημάτων ελέγχου

Ενότητα 3

Πλήθος ωρών: 16 ώρες

Αντικείμενο ενότητας:

Εκθέσεις Ελέγχου και Εταιρική Διακυβέρνηση

 1. Απόκτηση μεθοδολογίας σύνταξης έκθεσης ελέγχου (8 ώρες)
 2. Γνώση νομοθεσίας και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης/Κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου (8 ώρες)

Ενότητα 4

Πλήθος ωρών: 8 ώρες

Αντικείμενο ενότητας:

Μελέτη Περίπτωσης

Μεθοδολογική εφαρμογή εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου στη βάση Διαχείρισης Κινδύνου (Risk-Based Audit) μέσω μελέτης περίπτωσης (Case study)

Επικοινωνία:

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ: kedivim@hmu.gr