Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ακαδημία Cisco – Cisco Academy, CCNA

Θεματική Κατηγορία: Μηχανική

Έναρξη Μαθημάτων: ​Θα ανακοινωθεί

Μέθοδος εκπαίδευσης: Μεικτή διδασκαλία 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: έως 13-05-2024
 • Περίοδος μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια:
 • Ώρες επιμόρφωσης: 210
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 8,4
 • Τύπος πιστοποιητικού:

Συνεργαζόμενος φορέας: Cisco Networking Academy (Global)

 • Επιστημονική ευθύνη: Ιωάννης Μπαρμπουνάκης Επίκουρος Καθηγητής
 • Ακαδημαϊκή ευθύνη: Ιωάννης Μπαρμπουνάκης Επίκουρος Καθηγητής
 • Αρχικό κόστος: 1.150,00€

Περιγραφή Προγράμματος

Συνοπτική περιγραφή

Η ακαδημία CISCO στο ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνεργασία με διεθνείς φορείς δημιουργίας και διάθεσης αυτών των προγραμμάτων στην κοινότητα.

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το Cisco Certified Network Associate (CCNA) που προσφέρεται σε συνεργασία με την global Cisco Academy (www.netacad.com) και αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών στους τομείς των Δικτύων Υπολογιστών, του διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και τα τελευταία χρόνια με σημαντική έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε εθνικό επίπεδο πέραν των γεωγραφικών ορίων δια ζώσης εκπαίδευσης του ΕΛΜΕΠΑ και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με άλλους φορείς παρόμοιας κατάρτισης, έχει υιοθετήσει  σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους για εξ’ ίσου αποδοτική εκπαίδευση εξ΄αποστάσεως.

Εξ΄ άλλου η παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης με μέθοδο e-learning επεκτείνει την δυνητική αγορά καταρτιζομένων σε όλη την χώρα διασφαλίζοντας καλύτερες προϋποθέσεις βιωσιμότητας του προγράμματος. 

Ομάδες ενδιαφερομένων

Το Πρόγραμμα “Ακαδημία Cisco – Cisco Academy, CCNA”  απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών,
 • Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς,
 • Καθηγητές Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών στην εκπαίδευση,
 • όσους επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών και να εξειδικευτούν ακολούθως σε θέματα προγραμματισμού δικτύων (DevOps), κυβερνοασφάλειας (CyberOps), διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) κλπ.
 • όσους επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες για εργασία στους τομείς του προγραμματισμού και των λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα.

Απαιτήσεις συμμετοχής:

 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι το υλικό μελέτης και τα τεστ δεν μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα από την μητρική Cisco Academy

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα βοηθά τους επιμορφούμενους:

 • να υλοποιούν δίκτυα τοπικής εμβέλειας (LANs), να ρυθμίζουν τις βασικές παραμέτρους σε δρομολογητές και μεταγωγείς, και να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP).
 • να διαμορφώνουν προηγμένη λειτουργικότητα σε δρομολογητές και μεταγωγείς. Θα μπορούν, επίσης, να εντοπίζουν και να επιλύουν βασικά προβλήματα αυτών των συσκευών.
 • να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές ασφάλειας,
 • να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν συχνά θέματα πρωτοκόλλων σε δίκτυα IPv4 και IPv6.
 • να αντιμετωπίζουν σφάλματα και αστοχίες καθώς και να ασφαλίζουν τις δικτυακές συσκευές εταιρικών δικτύων.
 • να αποκτήσουν εμπειρία στις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) και στα εργαλεία διαχείρισης διαμόρφωσης που οδηγούν στην αυτοματοποίηση του δικτύου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση να:

 • Δημιουργεί απλά LAN, να εκτελεί βασικές διαμορφώσεις για δρομολογητές και μεταγωγείς και να εφαρμόζει σχήματα διευθύνσεων IPv4 και IPv6.
 • Διαμορφώνει τους δρομολογητές, τους διακόπτες και τις τελικές συσκευές για να παρέχουν πρόσβαση σε τοπικούς και απομακρυσμένους πόρους δικτύου και να ενεργοποιούν τη σύνδεση από άκρο σε άκρο μεταξύ απομακρυσμένων συσκευών.
 • Αναπτύσει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας πραγματικό εξοπλισμό και την εφαρμογή προσομοίωσης Cisco Packet Tracer.
 • Διαμορφώνει και αντιμετωπίζει προβλήματα συνδεσιμότητας ενός μικρού δικτύου χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.
 • Εργάζεται με δρομολογητές, διακόπτες και ασύρματες συσκευές για τη διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων VLAN, ασύρματων LAN και δρομολόγησης Inter-VLAN.
 • Διαμορφώνει και αντιμετωπίζει προβλήματα πλεονασμού σε δίκτυα μεταγωγής χρησιμοποιώντας STP και EtherChannel.
 • Εξηγεί πώς μπορεί να υποστηρίζει διαθέσιμα και αξιόπιστα δίκτυα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα δυναμικής διευθυνσιοδότησης και πλεονασμού πρώτης μετάβασης.
 • Εργάζεται με δρομολογητές και μεταγωγείς χρησιμοποιώντας OSPF σε δίκτυα σημείου προς σημείο και πολλαπλής πρόσβασης.
 • Μετριάζει τις απειλές και να βελτιώνει την ασφάλεια του δικτύου χρησιμοποιώντας λίστες ελέγχου πρόσβασης και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.
 • Κατανοεί την εικονικοποίηση, το SDN και τον τρόπο με τον οποίο τα API και τα εργαλεία διαχείρισης ρυθμίσεων επιτρέπουν την αυτοματοποίηση δικτύου.

Τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα είναι:

 • η ολοκλήρωση της 1ης ενότητας προετοιμάζει για εργασία αρχικού επιπέδου στην περιοχή των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών.
 • η ολοκλήρωση της 2ης ενότητας προετοιμάζει για δουλειά τεχνικού δικτύων.

η ολοκλήρωση της 3ης ενότητας προετοιμάζει για αναλυτή και μηχανικό δικτύων.

Μεθολογία υλοποίησης του προγράμματος

 • Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον εξ΄αποστάσεως σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τους καταρτιζόμενους, με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο των καταρτιζομένων. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα δια ζώσης εκπαίδευσης για ομάδες καταρτιζομένων που εγγράφονται σε Χανιά και Ηράκλειο.
 • Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα εκπαίδευσης της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης (labs) και αυτοαξιολόγησης (quiz). Πρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα εξάσκησης σε προσομοιωμένο δικτυακό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος Cisco Packet Tracer που διατίθεται στους εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης (exams) εξ’ αποστάσεως και εξοικειώνονται σε θέματα πολλαπλής επιλογής της διδακτέας ύλης στην διάρκεια του προγράμματος. Την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, διενεργείται η επίσημη εξέταση στην πλατφόρμα της CISCO είτε δια ζώσης είτε εξ΄αποστάσεως. Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά είτε σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΕΛΜΕΠΑ είτε εξ’ αποστάσεως με κάποιο πρόσθετο κόστος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής τάξης, εκδίδεται αυτόματα και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή του προγράμματος βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αποτελείται από
  • Ψηφιακό υλικό για κάθε ενότητα που περιλαμβάνει
   • Πίνακα περιεχομένων
   • Σκοπό της ενότητας
   • Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας
   • Διεξοδική ανάλυση της ενότητας
   • Σύνοψη της ενότητας
   • Επιλεγμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο με συναφές υλικό
   • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση

Κατά την διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας του προγράμματος (ITN, SRWE, ENSA), οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα με ηλεκτρονικές εξετάσεις στα επιμέρους θέματα που διδάσκονται. Αυτό επιτρέπει, να εξάγεται άμεσα η βαθμολογία και να γνωστοποιείται στους εξεταζομένους αλλά και να τους παρέχεται ανάδραση με την μορφή υποδείξεων σε ποια σημεία της διδακτέας ύλης να εστιάσουν για να καλύψουν κενά γνώσεων. Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικές  εξετάσεις σε θέματα πολλαπλής επιλογής εφ’ όλης της ύλης της κάθε θεματικής ενότητας. Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας www.netacad.com υπό την επίβλεψη και ευθύνη πιστοποιημένου CISCO εκπαιδευτή.

Για τον καταρτιζόμενο, θεωρείται επιτυχής η ολοκλήρωση μιας ενότητας, εφόσον

 • το ποσοστό των απουσιών δεν υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
 • έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά κουίζ και τις εργασίες με το εργαλείο προσομοίωσης,
 • η μέση βαθμολογία του υπερβαίνει το 75% και
 • ο βαθμός της τελικής εξέτασης υπερβαίνει το 75% (παρέχεται δυνατότητα επανεξέτασης)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενότητας χορηγείται κατάλληλο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την μητρική ακαδημία CISCO που υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευτή.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της κάθε ενότητας αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στην επόμενη ενότητα του προγράμματος.

Περίγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 210 ωρών και διαρθρώνεται σε 3 μέρη:

 1. Introduction to Networks
 2. Switching, Routing and Wireless Essentials
 3. Enterprise Networking, Security and Automation

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της κάθε ενότητας αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στην επόμενη ενότητα του προγράμματος.

Ενότητα 1: Introduction to Networks

Πλήθος ωρών: 70

Αντικείμενο ενότητας:

Η ενότητα Introduction to Networks, αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων. Αποσαφηνίζει τα βασικά δομικά στοιχεία του δικτύου με τις λειτουργίες τους,  και περιγράφει τον τρόπο που ένα δίκτυο είναι δομημένο και τις αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία των δικτύων περιλαμβανομένου του διαδικτύου.

Ενότητα 2: Switching, Routing and  Wireless Essentials

Πλήθος ωρών: 70

Αντικείμενο ενότητας:

Η ενότητα Switching, Routing, & Wireless Essentials προάγει τις γνώσεις για τη λειτουργία δρομολογητών και μεταγωγέων σε μικρά δίκτυα. Επιπρόσθετα, εισάγει τον χρήστη στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs) και σε έννοιες ασφάλειας δικτύων.

Ενότητα 3: Enterprise Networking, Security and Automation

Πλήθος ωρών: 70

Αντικείμενο ενότητας:

Η ενότητα Enterprise Networking, Security, & Automation, παρέχει στον εκπαιδευόμενο το πεδίο των δικτύων μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας (WANs) ώστε να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε στις προηγούμενες 2 ενότητες ITN και SRWE. Πρόκειται για δίκτυα μεγάλων αποστάσεων , αρκετά σύνθετα που απαιτούν προηγμένη κατανόηση των λειτουργιών και της ασφάλειας των δικτύων. Επιπρόσθετα κάνει μια ουσιαστική παρουσίαση σε δύο τομείς που αλλάζουν το παιχνίδι στα δίκτυα: εικονικοποίηση και αυτοματισμό.

Επικοινωνία:

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ
Website: kedivim@hmu.gr
Τηλ.: 2810379131
e-mail: kedivim@hmu.gr

Cisco Networking Academy
Website: https://cna.go.hmu.gr/
Τηλέφωνο :  +30 6977004589
Email: cna@hmu.gr